Home | About us | News | การผลิตสายเคเบิลพร้อมการเปลี่ยนสีได้ทันที

การผลิตสายเคเบิลพร้อมการเปลี่ยนสีได้ทันที

แอนิเมชัน 3 มิตินี้แสดงให้เห็นว่าการหยุดจ่ายสารเคมีบนตัวป้อน Movacolor ทำงานอย่างไรในระหว่างการผลิตส…