Home | ติดต่อ | ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทน

ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทน

เรามีเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนทั่วโลกซึ่งมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการฉีดขึ้นรูปและการอัดขึ้นรูป ตัวแทนแต่ละรายมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบจ่ายสาร Movacolor และข้อกำหนดในการจ่ายสารของผู้ผลิตพลาสติก

ตัวแทน
ผู้จัดจำหน่าย
      ตัวแทน
      ผู้จัดจำหน่าย