Home | Knowledge | Trọng lực

Kiến thức

Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy các bài viết kiến thức về các chủ đề liên quan đến Trọng lực.

Balance Technology
Yếu tố góp phần đáng kể vào độ chính xác và hiệu quả của các thiết bị định lượng của chúng tôi là Balance Technology, một cải tiến tiên tiến có trong các mẫu như MDS Balance và MHBS Blender, cùng nhiều mẫu khác. Cốt lõi của nó là cảm…
Thêm thông tin
What is inline dosing?
Inline dosing means that a product is added directly to the flow of the main material. Often, inline dosing works by dispersing additives directly at the inlet of the processing machine, also known as direct dosing in the plastics industry.
Thêm thông tin